ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 Clayhub.be (marketing naam) is een vestiging van

ISCRAT vzw
Ter Mote 5
9850 Nevele
Ondernemingsnummer: 0475 888 894

“ Clayhub” en “ISCRAT vzw” omvatten dezelfde entiteit en kunnen in onderstaande voorwaarden door elkaar worden gebruikt.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze bestellingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten. Waar in deze algemene verkoopsvoorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
Van het in deze algemene verkoopsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.

BESTELLINGEN

De klant en ISCRAT vzw komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van ISCRAT vzw hiervoor als een vermoeden van bewijs.

ISCRAT vzw behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

bij het niet voorradig zijn van een product,
bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
bij overmacht

LEVERINGSVOORWAARDEN

ISCRAT vzw streeft ernaar bestellingen die geplaatst (op voorraad zijn) en betaald worden binnen de 5 werkdagen te verzenden.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. ISCRAT vzw kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Bestellingen worden één maal aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Indien de klant niet thuis is, laat de bezorger van bpost een briefje achter in de brievenbus van de klant met daarop de adresgegevens waar de klant zijn pakket kan afhalen. Het pakket blijft dan 15 kalenderdagen liggen in het postkantoor. Daarna wordt het teruggestuurd naar ISCRAT vzw . ISCRAT vzw zal de klant 10 euro aanrekenen om het in dat geval opnieuw naar de klant te versturen.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

HERROEPINGSRECHT

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet beschadigd is, niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt ISCRAT vzw webshop binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.
Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
ISCRAT vzw Ter Mote 5, 9850 NEVELE,  België.
Indien de producten beschadigd aankomen bij ISCRAT vzw heeft de klant geen recht op omruiling, terugbetaling of eender welke vorm van schadevergoeding.

BETALINGEN

Online betalingen gebeuren via het online betalingsplatform MOLLIE. On-line betalen kan met Bancontact (BE) of iDeal (NL). Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE.
Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ISCRAT vzw kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. Bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van ISCRAT vzw.

KLACHTEN

Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 15 dagen na levering aan ons schriftelijk ter kennis worden gebracht.
De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat van zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in ons magazijn aan de koper ter hand zijn gesteld, het risico wat deze producten betreft over gaat op de koper.

OVERMACHT

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties.
Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij ISCRAT vzw. De koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is de koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren. Evenmin is het de koper toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ISCRAT vzw.

OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen van of aanvullingen op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Gebruik van door ons geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
ISCRAT vzw is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen

TOEPASSELIJK RECHT

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.